KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WTYCZKI „LUBIE TĘ TO” NA FACEBOOKU

Administrator Danych Osobowych

Nazwa Administratora: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres siedziby Administratora: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716

www: http://www.umlub.pl/

Punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych,

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,

IOD@umlub.pl

lub pisemnie na adres Administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) Uniwersytet Medyczny w Lublinie, będący Administratorem danych informuje, że przetwarza dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Uniwersytetu w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

Administrator danych osobowych działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz zgodę osoby, której dane dotyczą przetwarza dane osobowe uzyskane od firmy Facebook oraz z publicznego profilu i wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook osób, których dane dotyczą. Tj. osoby te:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

Dane osobowe pozyskane na zasadzie dobrowolności ich podania od osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane w celach:

 • na podstawie art. 6 ust. lit. f) – w celu prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora danych, promowaniu różnych usług i wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem danych oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości),
 • na podstawie art. 6 ust. lit. f) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • skorzystania z subskrypcji fanpage’a na podstawie art. 6 ust. lit. a), które jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez osobę, której dane dotyczą na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
 • dane opublikowane przez osobę, której dane dotyczą na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Dane będą udostępniane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Dane osobowe będą przekazywane:

Administrator danych nie będzie przekazywał danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Dane będą przetwarzane:

 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Prawa osób, których dane dotyczą, realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych poprzez zalogowanie się na swoim profilu i postępowanie zgodnie z instrukcją FB,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

Z FACEBOOK IRELAND LIMITED

Administrator Danych – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Facebook Ireland Limited adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, są współadministratorami danych osobowych na podstawie art. 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą:
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation